struktura cząsteczek DuoBentu
Ograniczenie liczebności bakterii promieniowców – DuoBent

Ograniczanie skutków nadmiernego rozwoju promieniowców w osa­dzie czynnym

Artykuł w kategorii:
PORADNIK
,

Ograniczenie liczebności bakterii promieniowców

Ograniczanie skutków nadmiernego rozwoju promieniowców w osa­dzie czynnym


Promieniowce jest to grupa bakterii Gram dodatnich umownie nazywana „Nocardiopodobnymi Actinomycetes”, obejmująca wiele gatunków o podobnej morfologii tj. Nocardia amarae, Nocardia pinensis, Rhodococcus, Gordona, Skermania. Wiele bakterii z tej grupy jest morfologicznie nierozróżnialnych, dlatego często określa się po prostu przynależność do grupy promie­niowców (typ Actinobacteria). Ich nadmierny rozwój jest głównie związany z utrzymywaniem długiego wieku osadu w oczyszczal­niach ścieków z dopływem ścieków bogatych w tłuszcze oraz substancje powierzchniowo czynne, jednak mogą również rosnąć w środowisku nie tylko bogatym w tłuszcze, ale także w cukry, alkohole, octany, związki aromatyczne czy węglowodory. Szybkość ich wzrostu jednak jest bezpośrednio związana z wysokim stężeniem substratu.

Zalecenia spotykane w literaturze dotyczące obniżenia wieku nie zawsze są skuteczne. Jest to związane z faktem gromadzenia się promieniowców w pianie czy kożuchu. Wysoka odporność na wysychanie czy promieniowanie UV umożliwia promieniowcom prze­trwanie w osadzie wyflotowanym. Dodatkowo obecność substancji tłuszczowych we frakcjach pływających osadu sprzyja ich rozwojowi. Prowadzi to do sytuacji, gdzie ilość promieniowców w osadzie czynnym jest niewielka, nato­miast grubość kożucha stale rośnie.

Innym zabiegiem rekomendowanym przy ograni­czaniu liczby promieniowców jest aplikacja jonów glinu, które skutecznie dekon­taminują promieniowce, ale należy pamiętać, że działają wyłącznie na komórki obecne w osadzie czynnym, a nie te w kożuchu. Zabieg ten nie ma już realnego wpływu na komórki nagromadzone w kożuchu. Dodatkowo, przy dużej podaży substancji tłuszczowych, nawet po długotrwałym dozowaniu jonów glinu kożuch nadal może występować na powierzchni reaktora. Dlatego też w walce z promieniowcami częste działania z wykorzystaniem pojedynczych metod (obni­żanie wieku osadu, stosowanie jonów glinu) ograniczają­cych ich liczebność jest niewystarczające.

Opracowano nową, innowacyjną strategię kontroli promieniowców działając bezpośrednio na przyczynę ich występowania w osadzie czynnym umożliwiając:


1.

Ograniczanie dostępności substratu tłuszczowego dla bakterii redukcja substancji tłuszczowych przy pomocy preparatu DuoBent (nawet do 90 %)

2.

Obniżenie zdolności tworzenia piany udowodnione przyleganie promieniowców do submikronowych cząstek DuoBent, co bezpośrednio zapobiega ich transportowi do pęcherzyków powietrza tworzących pianę

3.


Poprawę sedymentacji osadu bogatego w bakterie nitkowate efekt oddziaływania elektrostatycznego w sposób wyraźny wspomaga sedymentację osadu czynnego obfitującego w Actinobakterie

4.


Poprawę klarowności oraz parametrów ścieków oczyszczonych redukcja zawiesiny (nawet do 99 %) oraz ChZT (nawet do 55 %)

Tym samym DuoBent przyłącza do swoich cząstek promieniowce, uwięzione również w pianie redukując powstający kożuch, przyspieszając ich kontaminację np. jonami glinu.

Mikroskopowe zdjęcia mikroorganizmów osadu czynnego


Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułów :


Dowiedz się więcej