struktura cząsteczek DuoBentu
Poradnik – DuoBent

Redukcja substancji tłuszczowych, piany oraz kożucha

Powieżchnia zbiornika ścieków z dużą ilością siarkowodoru
Artykuł w kategorii:
ARTYKUŁ
,

Redukcja substancji tłuszczowych, piany oraz kożucha

DuoBent | Zlikwiduj przyczynę twoich problemów 


Jak wiadomo, tworzenie piany obejmuje proces flo­tacji i wymaga trzech składników: pęcherzyków powie­trza, środków powierzchniowo czynnych oraz cząstek hydrofobowych. W reaktorze napowietrzanym pęche­rzyki gazu są dostarczane przez aeratory. Surfaktanty są obecne w ściekach surowych i zrzutach przemysło­wych, jak również są wytwarzane przez organizmy obecne w osadzie czynnym. Cząstki hydrofobowe, to mikroorganizmy powodujące pienienie np. promieniowce. Tak więc, tworzenie piany roz­poczyna się już podczas napowietrzania. Obecność środka powierzchniowo czynnego, znajdującego się w ściekach lub wytwarzanego przez bakterie (biosurfak­tanty) zmniejsza napięcie powierzchniowe ścianek cieczy i pozwala pęcherzom pozostać elastycznym.

Stabilizacja piany jest możliwa, jeśli zmniejszy się odprowadzanie cieczy z płytek pęcherzykowych, a osiąga się to poprzez obecność w pianie cząstek stałych. W takim wypadku z piany tworzy się gęsty kożuch, trudny do usu­nięcia. Zastosowanie preparatu DuoBent znacząco wpływa na redukcję środków powierzchniowo czynnych oraz zapobiega transportowi promieniowców do pęcherzyków powietrza tworzących pianę.

Istnieje wiele sugestii, że pienienie występuje, gdy osady czynne zawierają substancje tłuszczowe, co na wielu oczyszczalniach jest powiązane z występowaniem równocześnie wysokiej liczebności bakterii nitkowatych. Hydro­fobowy charakter ściany komórkowej promieniowców pozwala im przyczepiać się do hydrofobowych subs­tratów. To daje im przewagę w konkurowaniu o pokarm z innymi bakteriami występującymi w osadzie czynnym. Przeprowadzone analizy z zastosowaniem preparatu DuoBent do ścieku surowego, wykazały znaczną redukcję substancji tłuszczowych. Zawartość substancji eks­trahujących się eterem naftowym została zredukowana o 89,7 %.

Biorąc pod uwagę fakt, że spadek stężenia substratu tłuszczowego bezpośrednio wpływa na tempo wzrostu oraz liczebność promieniowców, zastosowanie DuoBent okazuje się skutecznym rozwiązaniem przyczyny powstawania wielu problemów na oczyszczalni ścieków. Ponadto, przy obniżonym stężeniu tłuszczu promieniowce produkują mniej biosurfaktantów, przez co spada intensywność tworzenia się piany.

Redukcja substancji tłuszczowych, piany oraz kożucha


  • redukcję przyczyny czyli substancje powodujące powstawanie piany tj. środki powierzchniowo czynne oraz substrat dla nitek czyli substancje tłuszczowe,
  • przyłączenie cząstek tłuszczu do submikronowej cząstki preparatu, umożliwiając połączenie tłuszczu z osadem. Następnie w powstających kłaczkach jest gromadzony tłuszcz, gdzie namnażają się bakterie lipolityczne które rozkładają go w sposób bezpieczny dla osadu. Pozostała ilość jest usuwana wraz z osadem nadmiernym,
  • brak flotacji tłuszczu na powierzchni osadnika wtórnego,
  • preparat DuoBent przyłącza do siebie promieniowce co zapobiega ich dalszemu transportowi do pęcherzyków powietrza tworzących pianę.

Podsumowanie


W celu pozbycia się problemu musimy działać kompleksowo. Jeśli nie wyeliminujemy promieniowców z piany to znacznie ograniczamy możliwości kontaminacji jonami glinu. Jeśli nie zredukujemy substancji tłuszczowych czyli substratu stanowiącego istotny czynnik wzrostowy promieniowców, to nadal będą się namnażać w szybkim tempie. Z kolei, jeśli nie zredukujemy środków powierzchniowo-czynnych to będziemy utrzymywać warunki do powstawania piany, a tym samym ponownego wynoszenia promieniowców na powierzchnię piany. 

Dowiedz się więcej


Wspomaganie procesu nitryfikacji

Artykuł w kategorii:
ARTYKUŁ
,

Wspomaganie procesu nitryfikacji

Przygotuj swój osad na okres zimowy


Istnieje wiele oczyszczalni borykających się z syste­matycznymi zaburzeniami procesów nitryfikacji, zwłasz­cza w okresach jesienno-zimowych lub wczesno wio­sennych, za co mogą odpowiadać zmiany temperatury w ściekach. Wszelkie spadki temperatury mogą mieć znaczący wpływ na rozwój bakterii, zwłaszcza mezo­filnych, ograniczając ich aktywność, biorących duży udział w unieszkodliwianiu poszczególnych zanieczysz­czeń. W momencie bezdeszczowej pogody temperatura ścieków może spaść o średnio 2 stopnie w ciągu doby. Jednakże odnotowuje się wyraźny spadek w przypadku wystąpienia opadów lub roztopów w zimie, gdzie nad­miar dopływającej wody wraz ze ściekami może powo­dować pogorszenie procesów biologicznych na oczysz­czalni. Tak więc, obniżona temperatura ścieków może mieć znaczący wpływ przede wszystkim na skuteczność usuwania związków azotu. Kolejnym czynnikiem może być wpływ stałego dopływu zbyt wysokich ładunków zanieczyszczeń, czy to w przypadku oczyszczalni komunalnych, czy też prze­mysłowych bazujących na biologicznym oczyszczaniu metodą osadu czynnego.

W takich sytuacjach systematyczne dozowanie w okresie jesienno-zimowym przyczyni się do wzrostu liczebności bakterii tlenowych, a także stałej i kontrolowanej redukcja nadwyżki dopływającego ładunku tj. azotu amonowego, azotu ogólnego, ChZT czy fosforu. DuoBent po przyłą­czeniu do osadu, krąży w układzie, umożliwiając wytwo­rzenie swojego rodzaju buforu bezpieczeństwa dla przy­jęcia niekontrolowanych lub okresowo zwiększonych dopływów ładunku na oczyszczalnię (np. miejscowości turystyczne, ścieki przemysłowe o charakte­rze kampanijnym).

Co więcej, badania prowadzone w Pracowni Biologicznej BIOM wykazały możliwość nawet 10-krotnego wzrostu liczebności bakterii tlenowych po zastosowaniu preparatu DuoBent w stosunku do próby zerowej. Przez okres 60 dni kontynuowano badanie wpływu preparatu DuoBent na liczebność bakterii tlenowych w osadzie czynnym. W osadzie hodowanym bez DuoBent uzyskano wzrost liczebności z 1,9 x106 jtk/g s.m do 5,5 106 jtk/g s.m. Tymczasem w osadach z DuoBent liczebność bakterii była znacznie wyższa i mieściła się w granicach 5,5 x107 jkt/g s.m – 1,1 x 108 jtk/g s.m

Tym sposobem tworzymy przyjazne środowisko dla rozwoju bakterii nitryfikacyj­nych na powierzchni submikronowych cząstek DuoBent przez co bezpośrednio wpływamy na poprawę parametrów ścieku oczyszczonego, skutecznie redukując zanieczysz­czenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułów:


Dowiedz się więcej


Ograniczenie odoru na oczyszczalni ścieków – redukcja siarkowodoru

Artykuł w kategorii:
ARTYKUŁ
,

Ograniczenie odoru na oczyszczalni ścieków – redukcja siarkowodoru

DuoBent S-block | Twoje rozwiązanie na odór


Siarkowodór jest cięższym od powietrza, bezbarw­nym gazem o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj. Własności fizyczne są podobne do czystej wody, acz­kolwiek siarkowodór łatwiej paruje. Rozpuszczalność H2S w wodzie wynosi ok. 3,85 g/m3, a rozpuszczalność maleje o około 2,5÷3% wraz ze spadkiem temperatury o 1°C.

Siarkowodór powstaje w warunkach beztlenowych w obecności siarczanów i substancji organicznych, dla­tego tworzy się najczęściej np. w zalegających osadach przepompowni ścieków oraz w wyniku fermentacji metanowej podczas grawitacyjnego lub mechanicznego zagęszczania osadów. Dodatkowym czynnikiem sprzy­jającym tworzeniu się siarkowodoru jest temperatura, dlatego problem odorów nasila się w okresach letnich.

W związku z tym, że siarkowodór charakteryzuje się bardzo niskim progiem wyczuwalności, na poziomie ok. 0,2 ppm, powstający odór jest bardzo nieprzyjemny i może powodować skargi ludzi mieszkających w bli­skim otoczeniu źródła powstawania. Skutkuje to tym, że nawet niewielka zawartość siarkowodoru w powietrzu może być odczuwalna w szerokim promieniu, począw­szy od przepompowni oczyszczalni, aż do zbiorników zagęszczacza. Taka sytuacja może się nasilać w przepompowniach lub podczas pracy urządzenia odwadniającego osad.

Wobec tego, w momencie gdy na terenie oczysz­czalni wyczuwamy nieprzyjemny odór należy rozważyć zastosowanie preparatu DuoBent S-block.

Produkt przygotowuje się w bardzo prosty sposób, za pomocą zwykłego mieszadła szybkoobrotowego, mie­szając w odpowiedniej proporcji z wodą. Preparat aplikuje się w formie płynnej.

Wykorzystując preparat DuoBent S-block na oczyszczalni zyskujemy:


1.

redukcję stężenia siarkowodoru,

2.

redukcję stężenia amoniaku,

3.

rozwiązanie problemu odoru w ekstremalnie niskich dawkach produktu tj. 25- 50 gram/m3,

4.

ograniczenie bądź całkowita eliminacja uciążliwego odoru na oczyszczalni.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułów:


Dowiedz się więcej


Poprawa sedymentacji na oczyszczalni powyżej 200 000 RLM

Artykuł w kategorii:
ARTYKUŁ
,

Poprawa sedymentacji na oczyszczalni powyżej 200 000 RLM

Szybka poprawa sedymentacji przy ekstremalnie niskich dawkach


Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się zmianę charakterystyki ścieków bytowych, w tym większe napływy ścieków bogatych w substancje tłuszczowe z udziałem koloidów liofilowych (m.in. rozwój przy­domowych punktów gastronomicznych) oraz środki powierzchniowo czynne, zwłaszcza niejonowe, trud­niejsze do biodegradacji w procesach oczyszczania. Do tego należy doliczyć najbardziej popularne, a przy tym najagresywniejsze związki SPC, jak SLES, SDS czy LAS. Wyraźną tendencję wzrostu ilości detergentów w ście­kach można było zauważyć w okresie spowodowanym przez pandemię COVID-19, gdy ilość zużywanych środ­ków dezynfekujących uległa zwiększeniu. Bardzo czę­sto aktywnym składnikiem tych produktów są czwarto­rzędowe sole amoniowe, czy amfoteryczne tlenki amin, które mogą wpływać na zmniejszenie aktywności biolo­gicznej.

Oczyszczalnia, jako odbiorca ścieków dla dużych aglomeracji, może posiadać większy dopływ ładunku zanieczyszczeń, w tym z różnych gałęzi przemysłu. Występowanie okresowych problemów z sedymentacją osadu czynnego może nastąpić z kilku przyczyn, takich jak np. przeciążenie ładunkiem zanieczyszczeń, zwięk­szony chwilowy napływ ścieków lub wód opadowych, ograniczenia przepustowości oczyszczalni czy też aktual­nie trwające prace modernizacyjne.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom oraz zapo­trzebowaniu rynku na szybko działające, interwencyjne narzędzie do poprawy sedymentacji, opracowano pre­parat DuoBent F500. Do tej pory preparaty DuoBent, w przypadku oczyszczalni o dużej przepustowości, mogły kojarzyć się z koniecznością dozowania sporych ilości produktu, co wiązało się ze znacznym zaangażo­waniem obsługi. Podjęto więc starania, aby maksymal­nie ograniczyć ilość koniecznej do zadozowania dawki w celu osiągnięcia pożądanego efektu

Problem zwiększonych okresowo dopływów wód opadowych dotyka wielu oczyszczalni w Polsce, czy to ze względu na położenie geograficzne czy też ogólne ogra­niczenie kubatury ciągu technologicznego. Jak pokazują doświadczenia z zastosowań na oczyszczalniach, DuoBent F500 można wykorzystywać jako skuteczne narzędzie do zapobiegania flotacji osadu, a co za tym idzie niekontro­lowanej ucieczce biomasy w osadnikach wtórnych.

Dodatkowo DuoBent F500 może okazać się również skutecznym narzędziem dla obiektów przyjmujących ścieki w miej­scowościach turystycznych, które w stosunkowo krót­kim czasie lub okresowo w ciągu roku przyjmują duże ładunki zanieczyszczeń. Często układy biologiczne zaprojektowane dla danej przepustowości tylko pod kątem okolicznych miejscowości są nieprzystosowane do odbioru zwiększonych dopływów, nawet występujących chwilowo.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułów:


1.

możliwość szybkiej, interwencyjnej poprawy sedy­mentacji również na oczyszczalniach powyżej 200 000 RLM,

2.

rozwiązanie dla oczysz­czalni ze stałym napływem ścieków bogatych w substancje tłuszczone oraz związki powierzch­niowo czynne, np. miejscowości turystyczne, hotele, rozbudowana gastronomia itd.,

3.

poprawa sedymentacji w ekstremalnie niskich dawkach – już od 0,030 kg/m3 objętości reaktora tlenowego,

4.

szybkie narzędzie do wykorzystania w przypadku awarii, ucieczki biomasy, ograniczenia przepustowości, wyłączenia ciągów technologicznych, modernizacje czy zwiększony napływ wód opadowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułów:


Dowiedz się więcej


Poprawa sedymentacji osadu na reaktorach SBR

Artykuł w kategorii:
ARTYKUŁ
,

Poprawa sedymentacji osadu na reaktorach SBR

DuoBent | szybkie oraz wygodne rozwiązanie dla oczyszczali typu SBR


Sekwencyjne reaktory typu SBR pozwalają na elastyczne regulowanie poszczególnymi fazami cyklu w zależności od aktualnego zapotrzebowania eksploatacyjnego, jednakże okresowo pojawiający się problem z sedymentacją osadu czynnego może zaburzać proces oczyszczania ścieków. Zjawisko utrudnionej sedymentacji może być powodowane przez np. puchnięcie nitkowate bądź związane z dopływem dużego ładunku zanieczyszczeń w ściekach. Co więcej, w przypadku miejscowości turystycznych lub obszarów z rozbudowaną gastronomią oraz hotelami mogą pojawić się ścieki bogate w w substancje tłuszczone oraz związki powierzch­niowo czynne, które będą dodatkowo generować powstawanie piany oraz kożucha na powierzchni. Dotyczy to również tkzw. przypadków nagłych jak awarie, ucieczki biomasy, ograniczenia przepustowości, modernizacja czy zwiększony napływ wód opadowych.

W takich sytuacjach konieczna jest interwencyjna lub okresowo stała potrzeba poprawy sedymentacji osadu czynnego. Idealnym rozwiązaniem dla eksploatatorów jest preparat DuoBent, który pozwala na skrócenie cyklu sedymentacji nawet do 20 – 30 minut. Dzięki temu jesteśmy w stanie skrócić cały pojedynczy cykl lub tylko fazę sedymentacji, aby w tym miejscu z kolei wydłużyć fazę napowietrzania w celu poprawy procesu nitryfikacji.

Jest to niezmiernie ważne z punktu widzenia oczyszczalni, które okresowo borykają się z przeciążeniami ładunku w ściekach dopływających.

Zapewniamy wsparcie technologiczne w ramach współpracy


Zapraszamy do kontaktu.

Dowiedz się więcej


Ograniczenie liczebności bakterii promieniowców

Zdjęcie z mikroskopu sem

Ograniczanie skutków nadmiernego rozwoju promieniowców w osa­dzie czynnym

Artykuł w kategorii:
PORADNIK
,

Ograniczenie liczebności bakterii promieniowców

Ograniczanie skutków nadmiernego rozwoju promieniowców w osa­dzie czynnym


Promieniowce jest to grupa bakterii Gram dodatnich umownie nazywana „Nocardiopodobnymi Actinomycetes”, obejmująca wiele gatunków o podobnej morfologii tj. Nocardia amarae, Nocardia pinensis, Rhodococcus, Gordona, Skermania. Wiele bakterii z tej grupy jest morfologicznie nierozróżnialnych, dlatego często określa się po prostu przynależność do grupy promie­niowców (typ Actinobacteria). Ich nadmierny rozwój jest głównie związany z utrzymywaniem długiego wieku osadu w oczyszczal­niach ścieków z dopływem ścieków bogatych w tłuszcze oraz substancje powierzchniowo czynne, jednak mogą również rosnąć w środowisku nie tylko bogatym w tłuszcze, ale także w cukry, alkohole, octany, związki aromatyczne czy węglowodory. Szybkość ich wzrostu jednak jest bezpośrednio związana z wysokim stężeniem substratu.

Zalecenia spotykane w literaturze dotyczące obniżenia wieku nie zawsze są skuteczne. Jest to związane z faktem gromadzenia się promieniowców w pianie czy kożuchu. Wysoka odporność na wysychanie czy promieniowanie UV umożliwia promieniowcom prze­trwanie w osadzie wyflotowanym. Dodatkowo obecność substancji tłuszczowych we frakcjach pływających osadu sprzyja ich rozwojowi. Prowadzi to do sytuacji, gdzie ilość promieniowców w osadzie czynnym jest niewielka, nato­miast grubość kożucha stale rośnie.

Innym zabiegiem rekomendowanym przy ograni­czaniu liczby promieniowców jest aplikacja jonów glinu, które skutecznie dekon­taminują promieniowce, ale należy pamiętać, że działają wyłącznie na komórki obecne w osadzie czynnym, a nie te w kożuchu. Zabieg ten nie ma już realnego wpływu na komórki nagromadzone w kożuchu. Dodatkowo, przy dużej podaży substancji tłuszczowych, nawet po długotrwałym dozowaniu jonów glinu kożuch nadal może występować na powierzchni reaktora. Dlatego też w walce z promieniowcami częste działania z wykorzystaniem pojedynczych metod (obni­żanie wieku osadu, stosowanie jonów glinu) ograniczają­cych ich liczebność jest niewystarczające.

Opracowano nową, innowacyjną strategię kontroli promieniowców działając bezpośrednio na przyczynę ich występowania w osadzie czynnym umożliwiając:


1.

Ograniczanie dostępności substratu tłuszczowego dla bakterii redukcja substancji tłuszczowych przy pomocy preparatu DuoBent (nawet do 90 %)

2.

Obniżenie zdolności tworzenia piany udowodnione przyleganie promieniowców do submikronowych cząstek DuoBent, co bezpośrednio zapobiega ich transportowi do pęcherzyków powietrza tworzących pianę

3.


Poprawę sedymentacji osadu bogatego w bakterie nitkowate efekt oddziaływania elektrostatycznego w sposób wyraźny wspomaga sedymentację osadu czynnego obfitującego w Actinobakterie

4.


Poprawę klarowności oraz parametrów ścieków oczyszczonych redukcja zawiesiny (nawet do 99 %) oraz ChZT (nawet do 55 %)

Tym samym DuoBent przyłącza do swoich cząstek promieniowce, uwięzione również w pianie redukując powstający kożuch, przyspieszając ich kontaminację np. jonami glinu.

Mikroskopowe zdjęcia mikroorganizmów osadu czynnego


Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułów :


Dowiedz się więcej

Jak wykonać test z preparatem DuoBent?

zdjęcie oczyszczalni z lotu ptaka
Artykuł w kategorii:
PORADNIK
,

Jak wykonać test z preparatem DuoBent?

Istnieje możliwość wysyłki darmowych próbek celem wykonania testów sedymentacyjnych z wykorzystaniem preparatu DuoBent bezpośrednio na Państwa oczyszczalni.


Obserwację sedymentacji prowadzimy przy wykorzystaniu takzwanego 30-minutowego testu opadalności. Należy go wykonać KAŻDORAZOWO przed zastosowaniem na oczyszczalni.

Kolejność wykonywania testu


1.

Do naczyń litrowych (najlepiej zlewka,cylinder) nalewamy osad pobrany z komory tlenowej podczas aktywnego napowietrzania.

Zostawiamy jedną próbę osadu bez dodatku jako ,,0’’ – do każdego kolejnego naczynia dodajemy jedną ampułkę preparatu DuoBent w odpowiedniej dawce – po dodaniu proszku do naczynia mieszamy na mieszadle lub ręcznie przy pomocy np. pipety laboratoryjnej przez około 3 minuty.

2.

Następnie po około 5 minutach ponownie mieszamy przez okres około 2-3 minut.

3.


Pozostawiamy do obserwacji na 30 minut, aby ocenić poziom sedymentacji. Próby zawsze pozostawiamy do dalszej obserwacji na minimum 60 min (jeśli jest możliwość to 120 minut) w celu obserwacji i porównania do próby ,,0” tj. osadu bez dodatku preparatu DuoBent.

Jeśli wystąpi zjawisko wynoszenia osadu do powierzchni naczynia to wykonujemy test ponownie z mniejszą dawką preparatu DuoBent. Obserwujemy w czasie moment ewentualnego wystąpienia zjawiska wynoszenia osadu w stosunku do próby ,,0’’ celem określenia przybliżonego czasu przetrzymania osadu w osadniku wtórnym.

Opcjonalnie


Jeśli po zadozowaniu preparatu DuoBent nie uzyskamy oczekiwanego efektu to wykonujemy ponownie test z większą dawką.

Dowiedz się więcej