struktura cząsteczek DuoBentu
Poprawa sedymentacji na oczyszczalni powyżej 200 000 RLM – DuoBent
Artykuł w kategorii:
ARTYKUŁ
,

Poprawa sedymentacji na oczyszczalni powyżej 200 000 RLM

Szybka poprawa sedymentacji przy ekstremalnie niskich dawkach


Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się zmianę charakterystyki ścieków bytowych, w tym większe napływy ścieków bogatych w substancje tłuszczowe z udziałem koloidów liofilowych (m.in. rozwój przy­domowych punktów gastronomicznych) oraz środki powierzchniowo czynne, zwłaszcza niejonowe, trud­niejsze do biodegradacji w procesach oczyszczania. Do tego należy doliczyć najbardziej popularne, a przy tym najagresywniejsze związki SPC, jak SLES, SDS czy LAS. Wyraźną tendencję wzrostu ilości detergentów w ście­kach można było zauważyć w okresie spowodowanym przez pandemię COVID-19, gdy ilość zużywanych środ­ków dezynfekujących uległa zwiększeniu. Bardzo czę­sto aktywnym składnikiem tych produktów są czwarto­rzędowe sole amoniowe, czy amfoteryczne tlenki amin, które mogą wpływać na zmniejszenie aktywności biolo­gicznej.

Oczyszczalnia, jako odbiorca ścieków dla dużych aglomeracji, może posiadać większy dopływ ładunku zanieczyszczeń, w tym z różnych gałęzi przemysłu. Występowanie okresowych problemów z sedymentacją osadu czynnego może nastąpić z kilku przyczyn, takich jak np. przeciążenie ładunkiem zanieczyszczeń, zwięk­szony chwilowy napływ ścieków lub wód opadowych, ograniczenia przepustowości oczyszczalni czy też aktual­nie trwające prace modernizacyjne.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom oraz zapo­trzebowaniu rynku na szybko działające, interwencyjne narzędzie do poprawy sedymentacji, opracowano pre­parat DuoBent F500. Do tej pory preparaty DuoBent, w przypadku oczyszczalni o dużej przepustowości, mogły kojarzyć się z koniecznością dozowania sporych ilości produktu, co wiązało się ze znacznym zaangażo­waniem obsługi. Podjęto więc starania, aby maksymal­nie ograniczyć ilość koniecznej do zadozowania dawki w celu osiągnięcia pożądanego efektu

Problem zwiększonych okresowo dopływów wód opadowych dotyka wielu oczyszczalni w Polsce, czy to ze względu na położenie geograficzne czy też ogólne ogra­niczenie kubatury ciągu technologicznego. Jak pokazują doświadczenia z zastosowań na oczyszczalniach, DuoBent F500 można wykorzystywać jako skuteczne narzędzie do zapobiegania flotacji osadu, a co za tym idzie niekontro­lowanej ucieczce biomasy w osadnikach wtórnych.

Dodatkowo DuoBent F500 może okazać się również skutecznym narzędziem dla obiektów przyjmujących ścieki w miej­scowościach turystycznych, które w stosunkowo krót­kim czasie lub okresowo w ciągu roku przyjmują duże ładunki zanieczyszczeń. Często układy biologiczne zaprojektowane dla danej przepustowości tylko pod kątem okolicznych miejscowości są nieprzystosowane do odbioru zwiększonych dopływów, nawet występujących chwilowo.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułów:


1.

możliwość szybkiej, interwencyjnej poprawy sedy­mentacji również na oczyszczalniach powyżej 200 000 RLM,

2.

rozwiązanie dla oczysz­czalni ze stałym napływem ścieków bogatych w substancje tłuszczone oraz związki powierzch­niowo czynne, np. miejscowości turystyczne, hotele, rozbudowana gastronomia itd.,

3.

poprawa sedymentacji w ekstremalnie niskich dawkach – już od 0,030 kg/m3 objętości reaktora tlenowego,

4.

szybkie narzędzie do wykorzystania w przypadku awarii, ucieczki biomasy, ograniczenia przepustowości, wyłączenia ciągów technologicznych, modernizacje czy zwiększony napływ wód opadowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułów:


Dowiedz się więcej