struktura cząsteczek DuoBentu
Wspomaganie procesu nitryfikacji – DuoBent
Artykuł w kategorii:
ARTYKUŁ
,

Wspomaganie procesu nitryfikacji

Przygotuj swój osad na okres zimowy


Istnieje wiele oczyszczalni borykających się z syste­matycznymi zaburzeniami procesów nitryfikacji, zwłasz­cza w okresach jesienno-zimowych lub wczesno wio­sennych, za co mogą odpowiadać zmiany temperatury w ściekach. Wszelkie spadki temperatury mogą mieć znaczący wpływ na rozwój bakterii, zwłaszcza mezo­filnych, ograniczając ich aktywność, biorących duży udział w unieszkodliwianiu poszczególnych zanieczysz­czeń. W momencie bezdeszczowej pogody temperatura ścieków może spaść o średnio 2 stopnie w ciągu doby. Jednakże odnotowuje się wyraźny spadek w przypadku wystąpienia opadów lub roztopów w zimie, gdzie nad­miar dopływającej wody wraz ze ściekami może powo­dować pogorszenie procesów biologicznych na oczysz­czalni. Tak więc, obniżona temperatura ścieków może mieć znaczący wpływ przede wszystkim na skuteczność usuwania związków azotu. Kolejnym czynnikiem może być wpływ stałego dopływu zbyt wysokich ładunków zanieczyszczeń, czy to w przypadku oczyszczalni komunalnych, czy też prze­mysłowych bazujących na biologicznym oczyszczaniu metodą osadu czynnego.

W takich sytuacjach systematyczne dozowanie w okresie jesienno-zimowym przyczyni się do wzrostu liczebności bakterii tlenowych, a także stałej i kontrolowanej redukcja nadwyżki dopływającego ładunku tj. azotu amonowego, azotu ogólnego, ChZT czy fosforu. DuoBent po przyłą­czeniu do osadu, krąży w układzie, umożliwiając wytwo­rzenie swojego rodzaju buforu bezpieczeństwa dla przy­jęcia niekontrolowanych lub okresowo zwiększonych dopływów ładunku na oczyszczalnię (np. miejscowości turystyczne, ścieki przemysłowe o charakte­rze kampanijnym).

Co więcej, badania prowadzone w Pracowni Biologicznej BIOM wykazały możliwość nawet 10-krotnego wzrostu liczebności bakterii tlenowych po zastosowaniu preparatu DuoBent w stosunku do próby zerowej. Przez okres 60 dni kontynuowano badanie wpływu preparatu DuoBent na liczebność bakterii tlenowych w osadzie czynnym. W osadzie hodowanym bez DuoBent uzyskano wzrost liczebności z 1,9 x106 jtk/g s.m do 5,5 106 jtk/g s.m. Tymczasem w osadach z DuoBent liczebność bakterii była znacznie wyższa i mieściła się w granicach 5,5 x107 jkt/g s.m – 1,1 x 108 jtk/g s.m

Tym sposobem tworzymy przyjazne środowisko dla rozwoju bakterii nitryfikacyj­nych na powierzchni submikronowych cząstek DuoBent przez co bezpośrednio wpływamy na poprawę parametrów ścieku oczyszczonego, skutecznie redukując zanieczysz­czenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułów:


Dowiedz się więcej